Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính riêng quý III năm 2019
Báo cáo Tài chính hợp nhất quý III năm 2019
Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2019.
Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2019.
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2019
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán quý II năm 2019.