Từ khóa: KTC

Công văn số 311/KTC-TCKT ngày 21/8/2019, về việc giải trình chênh lệch từ 5% trở lên LNST hợp nhất trước và sau kiểm toán.
Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2019.
Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30/6/2019.
Báo cáo số 46/KTC-HĐQT ngày 30/7/2019 về tình hình quản Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm năm 2019.
Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2019
Công văn số 287/KTC-TCKT ngày 30/7/2019 .về Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019