Từ khóa: KTC

Năm 2018 doanh thu thuần của KTC đạt trên 5.924 tỷ đồng, đạt 148.10%; lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng, đạt 118,52% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu năm ...
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019
Báo cáo Tài chính quý I năm 2019
Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ và Biên bản số 30/BB-KTC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 
Công văn 2237/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính lập cho năm 2019 của KTC
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.