Thông tin cổ đông

Thông báo số 48/KTC-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018.
Công văn số 311/KTC-TCKT ngày 21/8/2019, về việc giải trình chênh lệch từ 5% trở lên LNST hợp nhất trước và sau kiểm toán.
Báo cáo số 46/KTC-HĐQT ngày 30/7/2019 về tình hình quản Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm năm 2019.
Công văn số 287/KTC-TCKT ngày 30/7/2019 .về Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
Công văn số 284/CV-KTC về việc công bố thông tin hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2019.
Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ và Biên bản số 30/BB-KTC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang