Thông tin cổ đông

Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ và Biên bản số 30/BB-KTC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 
Công văn 2237/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính lập cho năm 2019 của KTC
Báo cáo Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Thông báo số 33/TB-KTC-HĐQT, ngày 11/4/2019 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương ...
Công văn 158/KTC-TCKT về việc giải trình chênh lệch KQKD trước kiểm toán và sau kiểm toán