Quan hệ cổ đông

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Thông báo số 33/TB-KTC-HĐQT, ngày 11/4/2019 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương ...
Công văn 158/KTC-TCKT về việc giải trình chênh lệch KQKD trước kiểm toán và sau kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
Thông báo số 17/TB-KTC-HĐQT, ngày 15/3/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.