Quan hệ cổ đông

Nghị quyết số 31/NQ-KTC-ĐHĐCĐ và Biên bản số 30/BB-KTC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 
Công văn 2237/UBCK-GSĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính lập cho năm 2019 của KTC
Báo cáo Thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
Thông báo số 33/TB-KTC-HĐQT, ngày 11/4/2019 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương ...
Công văn 158/KTC-TCKT về việc giải trình chênh lệch KQKD trước kiểm toán và sau kiểm toán
Page Title Bo cong thuong
Chính sách bảo hành | Chính sách đổi hàng | Thanh toán và vận chuyển | Chính sách bảo mật thông tin | Hướng dẫn mua hàng
dathongbao
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG - KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY
Giấy phép kinh doanh số : 1700523208 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang cấp ngày: 03/8/2017
Người đại diện : Ông Nguyễn Thanh Tung và Ông Phạm Văn Hoàng